Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en(/of) overeenkomst tussen Speel je vaardig Junior (gevestigd te Breda, Speelhuislaan 68B, zijnde eenmanszaak en ingeschreven bij de KVK onder nummer 20142409) en een afnemer van een product of dienst van Speel je vaardig Junior, hierna te noemen De Koper.


Overeenkomst
Een koopovereenkomst tussen Speel je vaardig Junior en Koper, is tot stand gekomen zodra de Koper een bestelling heeft geplaatst, welke door Speel je vaardig Junior is geaccepteerd door middel van een e-mail met ontvangstbevestigingfactuur aan de Koper. Het plaatsen van een bestelling kan uitsluitend na acceptatie van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden, zodat de Koper door het plaatsten van een bestelling te kennen geeft akkoord te gaan met de Leveringsvoorwaarden van Speel je vaardig Junior. Speel je vaardig Junior houdt zich het recht voor een overeenkomst te ontbinden in geval van overmacht, uitverkoop van producten of andere omstandigheden die een ontbinding redelijkerwijs noodzakelijk maken.


Diensten
Workshops worden verstrekt tegen de dan geldende workshop-tarieven. Speel je vaardig Junior is gerechtigd de door Speel je vaardig Junior gemaakte kosten voor onder andere de huur van de workshopruimte, het lesmateriaal e.d. in rekening te brengen.

Annulering door Opdrachtgever is kosteloos tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop, nadien wordt 50% van de verschuldigde workshopkosten in rekening gebracht.

Speel je vaardig Junior zal alles in het werk stellen om de workshop te verzorgen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een workshop als gevolg van bijzondere omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken. In een dergelijk geval zal Speel je vaardig Junior er naar redelijkheid naar streven om de workshop eventueel op een later tijdstip te verzorgen, c.q. te voltooien. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde workshopkosten naar rato worden gerestitueerd.

Tarieven voor workshops zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Indien achteraf blijkt dat meer of minder deelnemers zich hebben opgegeven of hebben deelgenomen dan in de offerte werd aangenomen, heeft Speel je vaardig Junior het recht de workshopdagprijs te verhogen of te verlagen.

Indien een workshop op locatie bij Opdrachtgever wordt gegeven, dient deze ook voor de benodigde faciliteiten en ruimte te zorgen.

Speel je vaardig Junior behoudt zich het recht voor een deelnemer de toegang tot de workshop te weigeren: a) indien verschuldigde bedragen nog niet geheel en/of tijdig zijn voldaan voor aanvang van de workshop; b) uit concurrentieoverwegingen dan wel andere voor Speel je vaardig Junior redelijke gronden.


Prijzen
Alle prijzen zijn onder voorbehoud. De genoemde prijs van de boeken zijn inclusief BTW en uitsluitend bestemd voor de consument/particulier. De prijzen van de workshops zijn exclusief BTW. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.


Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Speel je vaardig Junior zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van producten en andere omstandigheden. Zetfouten blijven ook in dit geval te allen tijde voorbehouden. Speel je vaardig Junior behoudt zich het recht om (eerdere) acties en aanbiedingen te beëindigen zonder opgaaf van reden.


Levertijden
Speel je vaardig Junior hanteert een maximale leveringstijd van 30 dagen na ontvangst van het factuurbedrag op de rekening van Speel je vaardig Junior. Na het verstrijken van de maximale levertijd van 30 dagen heeft de Koper het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. De bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Speel je vaardig Junior is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. De levertijden/-mogelijkheden van alle producten zijn onder voorbehoud.


Betaling, verzendkosten en verzending
Speel je vaardig Junior bevestigt een bestelling per email aan het door de Koper opgegeven e-mailadres. In deze e-mail, met orderbevestigingfactuur, wordt aangegeven wat het totaalbedrag van de aankoop door de Koper is, inclusief verzendkosten en eventuele andere (extra) kosten. Dit totaalbedrag moet binnen 14 dagen worden overgemaakt. Anders volgt er geen levering en is de koop automatisch ontbonden. De factuur wordt bij de bestelde producten meegeleverd of komt via de mail. Betaling door de Koper kan enkel voorafgaand aan de levering plaatsvinden middels overschrijving. Speel je vaardig Junior brengt
verzendkosten in rekening conform de standaard-tarieven van PostNL. Voor actuele informatie omtrent de verzendkosten kan de Koper de website van Speel je vaardig Junior raadplegen of daarover per e-mail contact opnemen.


Retourneren
Retourneren kan binnen 5 dagen na verzending (de verzenddatum staat op de factuur vermeld) met een beroep op de garantiebepaling. Daarbij draagt de koper zelf de kosten voor de retourzending. Speel je vaardig Junior zal in geval van een – naar haar oordeel – terechte retourzending, binnen 14 dagen na ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen met uitzondering van verzendkosten.

Ruilen kan alleen indien het product bij retourontvangst door Speel je vaardig Junior in nieuwstaat verkeert. Teruggestuurde goederen dienen volledig gefrankeerd aangeleverd te worden bij Speel je vaardig Junior. Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd.

Persoonsgegevens
Speel je vaardig Junior behandelt uw gegevens met zorg. Persoonlijke gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor intern gebruik en worden niet verstrekt aan derden of instanties zonder medeweten en toestemming van de persoon in kwestie. Wettelijke eisen dan wel regelingen overtreffen dit punt.


Garantie
Speel je vaardig Junior neemt iedere bestelling met zorgvuldigheid in behandeling. De Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien het product zichtbaar beschadigd is, dient de Koper het ongeopend terug te zenden en dit binnen 1 werkdag. Beschadigingen aan producten dienen binnen 1 dag na ontvangst per e-mail gemeld te worden aan Speel je vaardig Junior. (e-mail: info@speeljevaardigjunior.nl)
Beschadigde artikelen worden enkel omgeruild voor een ander exemplaar van hetzelfde product. De garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik van de producten. Bij een foutieve bestelling dient de koper dit binnen 7 dagen per e-mail te melden. De foutief geleverde producten moeten worden teruggezonden door de koper. De verzendkosten moeten worden verantwoord met een factuur door de koper. De gemaakte verzendkosten worden teruggestort op de rekening van de koper.


Aansprakelijkheid
Door Speel je vaardig Junior aangeboden producten zijn uitsluitend geschikt voor de leeftijdscategorie ouder dan 3 jaar.

Speel je vaardig Junior aanvaart geen aansprakelijkheid en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van een product in strijd met de door de fabrikant van het product aangegeven richtlijnen voor het gebruik, of anderszins, waaronder onoordeelkundig gebruik, of gebruik buiten de door de aangegeven of geadviseerde leeftijdscategorie.

Speel je vaardig Junior is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, toegebracht door of met een geleverd product.